Języki obce

Brick – sprawdź, jak dobrze znasz język

Przygotowałem dla Ciebie fajne ćwiczenie. Ma dwa etapy.

1) najpierw tłumaczysz z wybranego języka obcego na język polski. Uwaga: czytasz jedno zdanie w języku obcym, a następnie tłumaczysz je na polski. Następnie zerkasz na ten tekst w języku polskim i sprawdzasz, jak dokładnie udało ci się to zrobić.

2) następnie (druga część) czytasz po polsku i tym razem próbujesz to przetłumaczyć na język obcy. Jest zdecydowanie trudniej – wiem. Ale właśnie wtedy lepiej się uczymy. Dochodzimy do konkretnych wniosków. I fajne jest to, że możemy robić to zdanie po zdaniu, a następnie porównywać z właściwą częścią w innym języku.

Język polski umieszczam na samym dole. A ponieważ newsletter ten czytają osoby znające i uczące się wielu różnych języków, postanowiłem przygotować kilka różnych. 

Gotowy? Czas start:

🇬🇧

TJ Driver, 23, is starting a company to help people have better relationships with their smartphones. Driver always knew he wanted to start his own company. After graduating from University of Wisconsin-Madison, he got a job at a small software company where he planned to learn the ropes. Between the long commute and the burning sense that he wanted to do more with his life, Driver left to found Brick with his best friend, Zach Nasgowitz.

Brick is gray square, approximately 2 by 2 inches, that pairs with a user’s phone. Users can choose which apps they want to block and which ones they want to keep running, and then tap the Brick to lock the apps they’ve selected. In order to unblock the application, users have to tap the Brick again. The idea is that you would keep your Brick in a separate location from your phone most of the time, thereby making access to all of your locked apps much less convenient.

🇩🇪

TJ Driver, 23, gründet ein Unternehmen, um Menschen dabei zu helfen, eine bessere Beziehung zu ihren Smartphones zu haben. Driver wusste schon immer, dass er sein eigenes Unternehmen gründen wollte. Nach seinem Abschluss an der University of Wisconsin-Madison bekam er einen Job in einem kleinen Softwareunternehmen, wo er die Grundlagen lernen wollte. Aufgrund des langen Pendelns und dem brennenden Wunsch, mehr aus seinem Leben zu machen, verließ Driver das Unternehmen, um zusammen mit seinem besten Freund, Zach Nasgowitz, Brick zu gründen.

Brick ist ein grauer quadratischer Block von etwa 2 mal 2 Zoll, der mit dem Telefon des Benutzers gekoppelt wird. Benutzer können auswählen, welche Apps sie blockieren möchten und welche sie weiterhin verwenden möchten, und dann den Brick berühren, um die ausgewählten Apps zu sperren. Um die Anwendung zu entsperren, müssen Benutzer erneut den Brick berühren. Die Idee besteht darin, dass der Brick die meiste Zeit an einem separaten Ort als das Telefon aufbewahrt wird, um den Zugriff auf alle gesperrten Apps wesentlich weniger bequem zu machen.

🇪🇸

TJ Driver, de 23 años, está comenzando una empresa para ayudar a las personas a tener una mejor relación con sus teléfonos inteligentes. Driver siempre supo que quería comenzar su propia empresa. Después de graduarse de la Universidad de Wisconsin-Madison, consiguió un trabajo en una pequeña empresa de software donde planeaba aprender los entresijos. Entre el largo trayecto y la fuerte sensación de que quería hacer más con su vida, Driver dejó su trabajo para fundar Brick con su mejor amigo, Zach Nasgowitz.

Brick es un cuadrado gris de aproximadamente 2 por 2 pulgadas que se empareja con el teléfono del usuario. Los usuarios pueden elegir qué aplicaciones quieren bloquear y cuáles desean mantener en funcionamiento, y luego tocan el Brick para bloquear las aplicaciones que han seleccionado. Para desbloquear la aplicación, los usuarios deben tocar nuevamente el Brick. La idea es que mantendrías tu Brick en un lugar separado de tu teléfono la mayor parte del tiempo, lo que hace que el acceso a todas tus aplicaciones bloqueadas sea mucho menos conveniente.

🇮🇹

TJ Driver, 23 anni, sta avviando un’azienda per aiutare le persone a avere una migliore relazione con i loro smartphone. Driver ha sempre saputo di voler avviare la sua propria azienda. Dopo essersi laureato all’Università di Wisconsin-Madison, ha trovato lavoro in una piccola azienda di software dove aveva pianificato di imparare le basi. Tra il lungo pendolarismo e la bruciante sensazione che volesse fare di più nella sua vita, Driver ha lasciato il lavoro per fondare Brick insieme al suo migliore amico, Zach Nasgowitz.

Brick è un quadrato grigio, di circa 2 per 2 pollici, che si accoppia con il telefono dell’utente. Gli utenti possono scegliere quali app bloccare e quali mantenere in esecuzione, quindi toccare il Brick per bloccare le app selezionate. Per sbloccare l’applicazione, gli utenti devono toccare nuovamente il Brick. L’idea è che tu terresti il tuo Brick in un luogo separato dal telefono per la maggior parte del tempo, rendendo così meno comodo l’accesso a tutte le app bloccate.

🇫🇷

TJ Driver, 23 ans, lance une entreprise pour aider les gens à avoir de meilleures relations avec leurs smartphones. Driver a toujours su qu’il voulait créer sa propre entreprise. Après avoir obtenu son diplôme de l’Université du Wisconsin-Madison, il a décroché un emploi dans une petite entreprise de logiciels où il prévoyait d’apprendre les ficelles du métier. Entre les longs trajets et le sentiment brûlant qu’il voulait faire plus de sa vie, Driver a quitté son emploi pour fonder Brick avec son meilleur ami, Zach Nasgowitz.

Brick est un carré gris, d’environ 2 par 2 pouces, qui s’associe au téléphone de l’utilisateur. Les utilisateurs peuvent choisir quelles applications ils souhaitent bloquer et lesquelles ils veulent continuer à utiliser, puis toucher le Brick pour verrouiller les applications sélectionnées. Pour débloquer l’application, les utilisateurs doivent à nouveau toucher le Brick. L’idée est que vous garderiez votre Brick dans un endroit séparé de votre téléphone la plupart du temps, rendant ainsi l’accès à toutes vos applications verrouillées beaucoup moins pratique.

🇭🇷

TJ Driver, 23 godine, pokreće tvrtku koja pomaže ljudima da imaju bolji odnos sa svojim pametnim telefonima. Driver je uvijek znao da želi pokrenuti vlastitu tvrtku. Nakon diplome na Sveučilištu Wisconsin-Madison, dobio je posao u maloj softverskoj tvrtki gdje je planirao naučiti osnove. Između dugih putovanja i snažnog osjećaja da želi postići više u životu, Driver je napustio posao kako bi sa svojim najboljim prijateljem, Zachom Nasgowitzom, osnovao Brick.

Brick je sivi kvadrat, otprilike veličine 2 sa 2 inča, koji se povezuje s korisnikovim telefonom. Korisnici mogu odabrati koje aplikacije žele blokirati, a koje žele zadržati aktivne, a zatim dodirnuti Brick kako bi zaključali odabrane aplikacije. Da bi odblokirali aplikaciju, korisnici moraju ponovno dodirnuti Brick. Ideja je da većinu vremena držite Brick na odvojenoj lokaciji od svog telefona, čime se pristup svim zaključanim aplikacijama čini manje praktičnim.

🇵🇱

TJ Driver, 23 lata, zakłada firmę, która ma pomóc ludziom w lepszym zarządzaniu swoimi smartfonami. Driver zawsze wiedział, że chce założyć swoją własną firmę. Po ukończeniu Uniwersytetu Wisconsin-Madison, podjął pracę w małej firmie informatycznej, gdzie planował zdobyć doświadczenie. Ze względu na długą drogę do pracy i silne poczucie, że chce zrobić więcej w swoim życiu, Driver odszedł, by założyć Brick wraz ze swoim najlepszym przyjacielem, Zachem Nasgowitzem.

Brick to szary kwadrat o wymiarach około 2 na 2 cala, który łączy się z telefonem użytkownika. Użytkownicy mogą wybrać, które aplikacje chcą zablokować, a które chcą zachować aktywne, a następnie dotknąć Bricksa, aby zablokować wybrane aplikacje. Aby odblokować aplikację, użytkownicy muszą ponownie dotknąć Bricksa. Pomysł polega na tym, że większość czasu trzymasz swój Bricks w oddzielnej lokalizacji od telefonu, co czyni dostęp do wszystkich zablokowanych aplikacji znacznie mniej wygodnym.

——–

Podobało się?
To jedno z ćwiczeń w Programie Premium.
Uczę w nim języka angielskiego 🇬🇧, niemieckiego 🇩🇪, włoskiego 🇮🇹, hiszpańskiego 🇪🇸 oraz chorwackiego 🇭🇷.
Odezwij się i zapytaj o wolny termin.

 

Tagi: językiobce
Piotr Kruk
Piotr Kruk - poliglota, mówca TEDx oraz praktyk międzynarodowego biznesu. Od kilkunastu lat pracuje w ponad 20 krajach Europy wykorzystując w codziennej pracy aż 7 języków obcych. Autor książki „Język obcy w 6 miesięcy” oraz pasjonat praktycznego podejścia do nauki języków.